Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Tín ngưỡng của nhóm Dao Đỏ ở Ba Bể (Bắc Kạn)
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
Chủ nhiệm(*) Mai Thị Hồng Vĩnh
Ngày bắt đầu 11/2015
Ngày kết thúc 11/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

          Từ khi thành lập Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực thúc đẩy xã hội phát triển, trong đó tín ngưỡng dân gian với tư cách là một thành tố của văn hóa cũng có vai trò to lớn. Tín ngưỡng chứa đựng những triết lý sâu xa về tự nhiên xã hội và con người; có vai trò cố kết giữa các thành viên trong cùng một cộng đồng, tạo sức mạnh đoàn kết to lớn. Xét ở một góc độ khác, tín ngưỡng có vai trò lưu giữ những nét văn hóa truyền thống, điều chỉnh xã hội, giúp cho xã hội duy trì được trạng thái cân bằng không ngừng hoàn thiện và định hướng các chuẩn mực góp phần làm động lực cho sự phát triển xã hội. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu về vấn đề này để nhằm phát huy vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của xã hội.

          Trải qua một quá trình lịch sử lâu dài, sức sống của văn hóa truyền thống được bảo tồn và lưu giữ, biểu lộ mãnh mẽ trong văn hóa mỗi tộc người. Vì vậy có thể nói rằng, không thể hiểu được con người truyền thống Việt Nam, văn hóa truyền thống dân tộc, không thể thực hiện việc giữ gìn và phát  huy bản sắc văn hóa dân tộc nếu không nghiên cứu văn hóa của tộc người. Người Dao trong quá trình hòa nhập với các dân tộc anh em cùng cộng cư trên lãnh thổ Việt Nam đã duy trì những nét văn hóa truyền thống mang bản sắc riêng của dân tộc mình. Một trong những biểu hiện sâu đậm về bản sắc văn hóa đó là các hoạt động tín ngưỡng, mảng văn hóa được lưu giữ khá lâu bền trong đời sống các tộc người.

          Từ trước đến nay, có nhiều nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu về tộc người Dao ở nhiều khía cạnh khác nhau như lịch sử và nguồn gốc tộc người, trang phục, nhà cửa, nghi lễ gia đình, phong tục tập quán… Tuy nhiên, hầu hết các công trình khoa học chỉ tập trung nghiên cứu về văn hóa vật chất, phong tục tập quán nói chung, riêng lĩnh vực tín ngưỡng dân gian của dân tộc Dao nói chung, đặc biệt từng nhóm Dao cụ thể dường như ít được chú ý; xét về phạm vi không gian nghiên cứu người Dao ở từng địa phương, Bắc Kạn là địa bàn chưa được khai thác nhiều.

          Do vậy, nghiên cứu đề tài “Tín ngưỡng của nhóm Dao Đỏ ở Ba Bể Bắc Kạn” do chúng tôi dự kiến tiến hành sẽ mang nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn thiết thực, như: Xây dựng được bức tranh tương đối đầy đủ về đời sống văn hoá tinh thần của nhóm Dao Đỏ ở tỉnh Bắc Kạn trong truyền thống và hiện tại thông qua đời sống tín ngưỡng dân gian; cung cấp những cơ sở khoa học giúp cho việc hoạch định chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá trong công cuộc Đổi mới đất nước nói chung và của nhóm Dao Đỏ ở Bắc Kạn nói riêng. 

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*