Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu chế tạo màng phủ nanocomposite từ nhựa epoxy và sét biến tính
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Phạm Thị Hà Thanh, Nghiêm Xuân Thung, Đinh Văn Trung
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Tập 15 Số 3 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 0868 3224
Tóm tắt nội dung

Nanocomposite coating was prepared using diglycidyl ether of bisphenol A type epoxy resin and different amounst (1,2,3,4,5%) of organoclay modified by cethyltrimethylammonium bromide (CTAB). Dispersion of nanocomposite was investigated with a variety of methods including X-ray difraction, TGA, IR, and SEM analysis. Result, the clay platelets are well-exfoliated in matrix polymer and the properties of the coat were singnification improved by the present of nanosize clay particles.

Tải file Nghiên cứu chế tạo màng phủ nanocomposite từ nhựa epoxy và sét biến tính tại đây