Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tách dòng và so sánh trình tự gen mã hóa LTP liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống đậu xanh (Vigna radiata L Wilczek)
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Phạm Thị Oanh, Chu Hoàng Mậu
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 72 Số 10 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

So sánh trình tự gen LTP của giống đậu xanh chịu hạn tốt và kém.

Tải file Tách dòng và so sánh trình tự gen mã hóa LTP liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống đậu xanh (Vigna radiata L Wilczek) tại đây