Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Vai trò của kết tử với việc tổ chức lập luận trong tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Trang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 70 Số 8 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Kết tử "vì" trong lập luận tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Trang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Số 3 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Căn nguyên trở thành Then trong xã hội Tày - một vài biện giải từ góc độ tâm sinh lý

 • Tác giả : Nguyễn Thị Huệ,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ĐHTN/Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 87 Số 11 Năm 2011 Tập 87 Số 11 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Hành động giao và phân công trong tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Ngân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ, ĐH Thái Nguyên Số 11 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Các nhân tố ảnh hưởng đến lực ngôn trung trong câu ngôn hành tường minh tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Ngân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Vai trò của yếu tố "xin" trong câu ngôn hành tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Ngân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Ngôn ngữ Tập 255 Số 8 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Bàn thêm về thuật ngữ “động từ ngôn hành”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Ngân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống Tập 162 Số 11 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Thói quen ra lệnh của người Anh và người Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Ngân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ, ĐH Thái Nguyên Tập 53 Số 5 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Dạy trẻ mẫu giáo nói đúng khi cầu khiến

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Ngân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Giáo dục ngôn ngữ tại Việt Nam Số 12 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Tình thương- cội nguồn hạnh phúc qua một câu tục ngữ

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Ngân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống Tập 151 Số 12 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nhờ và yêu cầu trong tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Ngân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống Tập 138 Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Câu hỏi tu từ trong tiểu thuyết Sống mòn của Nam Cao

 • Tác giả : Nguyễn Thị Trà My
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu SV NCKH toàn quốc, năm 2006 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Ngôn ngữ nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

 • Tác giả : Nguyễn Thị Trà My
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị NCKH Trường ĐH Khoa học - 2009 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Một số cách thức tạo nhịp trong tập Lục giác sông Hồng

 • Tác giả : Nguyễn Thị Trà My
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Báo cáo HT ngữ học trẻ toàn quốc 2010 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

"Thăm cảnh chùa Hương" qua những vần thơ của Xuân Diệu

 • Tác giả : Nguyễn Thị Trà My
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Chùa H