Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Tổng hợp MnO2 kích thước nanomet phương pháp pháp bốc cháy gel và nghiên cứu khả năng sử dụng MnO2 kích thước nanomet để hấp phụ asenic

 • Tác giả : Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Tố Loan, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Hóa học Tập 46 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu sự tạo phức đơn và đa phối tử của L - Histidin và axetyl axeton với một số nguyên tố đất hiếm (La, Ce, Pr, Nd) bằng phương pháp chuẩn độ đo pH

 • Tác giả : Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Tố Loan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Hóa học Tập 44 Số 6 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Tổng hợp nhiệt độ thấp các oxit đất hiếm cấu trúc nano Nd2O3 và Eu2O3 sử dụng PVA làm chất nền polime

 • Tác giả : Lưu Minh Đại, Nguyễn Gia Hưng, Nguyễn Thị Tố Loan, Đào Ngọc Nhiệm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Hóa học Tập 44 Số 4 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

công nghệ đa tác tử di động và ứng dụng để thương lượng trong thương mại điện tử

 • Tác giả : Quách Xuân Trưởng, Đoàn Văn Ban
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 1 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Cải tiến FOCL trong việc học các khái niệm đệ quy

 • Tác giả : Phạm Thị Thương, Ngô Thị Lan, Nguyễn Lan Oanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 86 Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Phương pháp Mote Carlo giải bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp

 • Tác giả : Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN Tập 69 Số 7 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Bộ san bằng ứng dụng mạng wavelet ứng dụng trong kỹ thuật viễn thông

 • Tác giả : Đoàn Thị Thanh Thảo, Lê Hải Nam, Đỗ Quốc Trinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 55 Số 7 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Implementing Un-identified Communication in Ubiquitous Phone Systems

 • Tác giả : Nguyen Thi Lan Anh, Bongkyo-Moon
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IEEExplore Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Kỹ thuật Kmean trong phân cụm giá cổ phiệu trong thị trường chứng khoán

 • Tác giả : TS.Phạm Việt Bình, THS.Nguyễn Văn Huân, KS.Đỗ Văn Đại
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động trên Internet

 • Tác giả : TS.Phạm Việt Bình, ThS.Nguyễn Văn Huân, KS.Đỗ Văn Đại
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 69 Số 7 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

sử dụng mạng nơ ron Hopfield cho dự đoán cấu trúc thứ cấp của RNA

 • Tác giả : Đặng Quang Á, Nông Thị Hoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 1 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Một cách tiếp cận khai thác cấu trúc Website

 • Tác giả : Phạm Việt Bình, Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Các vấn đề chọn lọc về CNTT&TT" Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Cải tiến thuật toán K-Means và ứng dụng phân cụm dữ liệu tự động

 • Tác giả : Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình, Vũ Xuân Nam, Trương Mạnh Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học