Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Kỹ thuật OFDM cho chuẩn IEEE 802.16 và phát triển lên AOFDM

 • Tác giả : Trần Anh Thắng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tập 68 Số 6 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Active Learning for Semi-Supervised K-Means Clustering

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: In Proceedings of the 22nd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI-2010), Arras, France, October, 2010. Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Research on the application of genetic algorithm combined with the “cleft-overstep” algorithm for improving learning process of MLP neural network with special error surface.

 • Tác giả : PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Phương Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 2011 Seventh International Conference on Natural Computation. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Research and Development of an adaptive control system for extremal systems

 • Tác giả : PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thanh Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị quốc tế IFOST - Đại học Bách Khoa TPHCM Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu ứng dụng mạng hồi quy thời gian liên tục trong nhận dạng và điều khiển hệ thống xử lý nước thải

 • Tác giả : PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phạm Văn Hưng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu về điều khiển quá trình và ứng dụng

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Số 12 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

A New Model Applied to the Planning of Distribution Systems for Competitive Electricity Markets

 • Tác giả : V. V. Thang, D. Q. Thong, B. Q. Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 2011 IEEE DRPT2011 July 2011, Shandong, China Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Modeling and Optimization of Precedence-Constrained Production Sequencing and Scheduling Using Multi-Objective Genetic Algorithm

 • Tác giả : Son Duy Dao, Romeo Marian
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference of Computational Intelligence and Intelligent Systems, July 6-8, 2011, London, U.K
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Modeling and Optimisation of Distribution Networks Using Hybrid Genetic Algorithms: A Comparative Study

 • Tác giả : Romeo Marian, Lee H.S. Luong, Son Duy Dao
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on Artificial Intelligence and Applications,16-18 March, 2011, Hong Kong
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Optimisation of Precedence-Constrained Production Sequencing and Scheduling Using Genetic Algorithms

 • Tác giả : Son Duy Dao, Romeo Marian
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on Artificial Intelligence and Applications,16-18 March, 2011, Hong Kong
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Modeling and Optimisation of Precedence-Constrained Production Sequencing and Scheduling for Multiple Production Lines Using Genetic Algorithm

 • Tác giả : Son Duy Dao, Romeo Marian
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Computer Technology and Application, David Publishing Company, USA, Vol. 2, No. 6, pp. 487-499
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Thiết kế bộ điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép kết hợp phương pháp tựa theo thụ động Euler-Lagrange (EL) và luật Hamiltonian

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về điều khiển và tự động hoá Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới không đối xứng của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị cơ điện tử toàn quốc Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển passivity - based để điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc.

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, Phạm Ngọc Phú
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên Tập 73 Số 11 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới bằng phương pháp điều khiển passivity–based.

 • Tác giả : Đặng DanhHoằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên Tập 64 Số 2 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển dựa trên thụ động "Passivity - based" để điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép.

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN các trường đại học kỹ thuật Số 76 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi cho các đối tượng khó mô hình hoá

 • Tác giả : Phạm Thị Bông, Đặng Danh Hoằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, Phạm Thị Bông
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 4 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

SỰ CỐ DIỆN RỘNG VÀ BẢO VỆ DIỆN RỘNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

 • Tác giả : Lê Tiên Phong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 74 Số 12 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu các biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng điện trong các hệ thống chiếu sáng

 • Tác giả : Lê Tiên Phong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 35 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa