Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Hỗ trợ việc dạy học hình học lớp 10 bằng giải bài tập thông qua ngôn ngữ lập trình Pascal

  • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 345 Năm 2000
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học