Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Ảnh hưởng của khẩu phần có tỷ lệ protein và năng lượng thấp đến sức sản xuất thịt của ngan Pháp nuôi trong nông hộ tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ Trần Thanh Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

So sánh khả năng sản xuất thịt của 3 loại gà F1 (trống Ri x mái Lương Phượng), (trống Ri x mái Kabir), (trống Ri x mái Tam Hoàng) nuôi bán chăn thả ở nông hộ tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của xông sát trùng trứng trước ấp trong điều kiện mùa đông bảo quản 2; 3; 4; 5 ngày không có phòng lạnh

 • Tác giả : Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu khả năng sinh sản của gà H'Mông nuôi trong nông hộ tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Khả năng sinh sản của một số giống gà lông màu nuôi bán chăn thả tại nông hộ xã Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Văn Thưởng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của việc bổ sung mangan trong khẩu phần đến sức sản xuất của gà Lương Phượng bố mẹ

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hoan, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 9 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của việc giảm khẩu phần ăn trong giai đoạn vỗ béo tới khả năng sản xuất của lợn thịt nuôi trong nông hộ ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Thị Hải, Dương Nghĩa Truyền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 8 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của các mức năng lượng khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất thịt của ngan Pháp nuôi tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Văn Hoan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 8 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Khảo sát một số chỉ tiêu sản xuất của lợn Mẹo nuôi tại huyện Phù Yên Sơn La

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Đinh Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Thiết kế, xây dựng hệ thống gọi khám tự động cho các phòng khám tư nhân

 • Tác giả : Nông Minh Ngọc, Nguyễn Văn Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất Bản Đại học Thái Nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Khả năng sinh trưởng và cho thịt của của gà lai F1 (trống Ri x mái Kabir và F1 (trống Ri x mái Lương Phượng) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Văn Thưởng, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 8 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

A Real Time Collision Avoidance Algorithm for Mobile Robot based on Elastic Force

 • Tác giả : Kyung Hyun, Choi, Minh Ngoc, Nong, and M. Asif Ali, Rehmani
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering Tập 31 Số 327 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Mối tương quan giữa mức năng lượng trong thức ăn với khối lượng cơ thể và chất lượng thịt ngan pháp nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 7 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

A Study on the Real-Time Obstacle Avoidance of Robot based on Elastic Force

 • Tác giả : Kyung Hyun Choi, Hyoung Chan Yang, Minh Ngoc Nong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 13th International conference on Advanced Robotics, Jeju- Korea, 1081 August-2007. Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Real-time Obstacle Avoidance for Silvermate Robot

 • Tác giả : Nông Minh Ngọc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The Society and Academy for Machine of Korea, May-2007 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Ảnh hưởng của các mức năng lượng và protein khác nhau với cùng tỷ lệ ME/CP đến khả năng sản xuất thịt của ngan Pháp nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 6 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Khảo sát khả năng sinh sản của vịt Triết Giang Trung Quốc nuôi trong vườn tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 5 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của các mức protein trong khẩu phần ăn đến tỷ lệ protein của huyết thanh, gan và thịt ngan Pháp

 • Tác giả : Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 2 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Tỷ lệ nuôi sống và sinh trưởng của một số giống gà lông màu nuôi bán chăn thả tại nông hộ xã Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Văn Thưởng, Trần Thanh Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 2 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

So sánh khả năng sản xuất của gà thịt Kabir, Lương Phượng, Sasso và con lai F1(mái Kabir x trống Sasso) và F1(mái Lương Phương x trống Sasso) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ , Nguyễn Duy Hoan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 7 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản