Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Hiệu quả sử dụng Toxiroak và Mycofix Plus trong thức ăn nuôi gà thịt và vịt đẻ

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thúy Mỵ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 2 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Đặc điểm sinh học của trứng vịt thuộc các giống Khakicampbell, Cỏ cánh sẻ và con lai của chúng nuôi chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Khánh Quắc, Hoàng Văn Tiệu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 2 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nuôi vịt chuyên trứng Khakicampbell ở nông hộ tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Khánh Quắc, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Thị Thúy Mỵ,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nuôi vịt chuyên trứng Khakicampbell ở nông hộ tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Khánh Quắc Hoàng Văn Tiệu Nguyễn Thị Thúy Mỵ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Strategies for Oral Skills Improvement by Thai Science-oriented Graduate Students

 • Tác giả : Duong Duc Minh, Athithouthay, C. Tian, XB. Channarong, C.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding for the International TESOL Conference Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Applying English training course for regional tourist guides

 • Tác giả : Watinee, S. Tian X., Athithouthay, C., Duong Duc Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Greater Mekong Sub-region International Workshop Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

An Exploration of Strategies for Oral Skills Improvement by Advanced Program Students at Thai Nguyen University of Technology

 • Tác giả : Duong Duc Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thai Nguyen Journal of Science and Technology Tập 84 Số 8 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

A survey of test papers used at secondary schools in Thai nguyen.

 • Tác giả : Duong Duc Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thai Nguyen Journal of Science and Technology Tập 59 Số 11 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Forier trong nhận dạng biên ảnh

 • Tác giả : Phạm Ngọc Quý,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Tối ưu hệ mờ sử dụng giải thuật di truyền

 • Tác giả : Nguyễn Phương Huy, Lê Bá Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB KHKT/Hội nghị quốc gia về một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông- Đồng Nai Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

“Sự tích lũy một số kim loại nặng trong đất do ảnh hưởng của nước thải làng nghề tái chế nhôm ở Yên Phong – Bắc Ninh”.

 • Tác giả : Mai Thị Lan Anh, Nguyễn Công Vinh.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN - Đại học Thái nguyên Tập 2 Số 3 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

“Tác động của làng nghề tái chế kim loại đến môi trường đất và thóc ở Bắc Ninh”.

 • Tác giả : Mai Thị Lan Anh, Nguyễn Công Vinh.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN - Đại học Thái nguyên Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

“Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và chỉ số liều lượng rủi ro của chì (Pb) từ gạo tại một số làng nghề tái chế kim loại tỉnh Bắc Ninh”.

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Rupert Lloyd Hough, Nguyễn Công Vinh, Ingrid Oborn, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Quang Hà, Lê Thị Thủy, Mai Lan Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN Nông nghiệp Việt Nam Số 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

“Ứng dụng một số phương pháp tính toán các chỉ số về biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.

 • Tác giả : Mai Văn Trịnh, Phạm Thị Hà, Vũ Thị Hằng, Đặng Anh Minh, Lê Văn Khiêm, Mai Thị Lan Anh.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN Nông nghiệp Việt Nam Số 3 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường

 • Tác giả : Mai Văn Trịnh - Mai Thị Lan Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững

 • Tác giả : Nguyễn Công Vinh - Mai Thị Lan ANh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

“Nghiên cứu các yếu tố loại hình cơ bản trong cấu trúc tiểu thuyết Thung lũng Cô tan của Lê Phương”

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 39 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

“Vị trí và đóng góp của tác phẩm Đất mặn trong hệ thống tiểu thuyết của Chu Văn”

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 54 Số 6 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nghiên cứu một số đặc điểm về thời gian, không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn.

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 48 Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nghiên cứu hệ đề tài trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 42 Số 2 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học