Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Khả năng sinh trưởng và cho thịt của của gà lai F1 (trống Ri x mái Kabir và F1 (trống Ri x mái Lương Phượng) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Văn Thưởng, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 8 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

A Real Time Collision Avoidance Algorithm for Mobile Robot based on Elastic Force

 • Tác giả : Kyung Hyun, Choi, Minh Ngoc, Nong, and M. Asif Ali, Rehmani
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering Tập 31 Số 327 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Mối tương quan giữa mức năng lượng trong thức ăn với khối lượng cơ thể và chất lượng thịt ngan pháp nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 7 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

A Study on the Real-Time Obstacle Avoidance of Robot based on Elastic Force

 • Tác giả : Kyung Hyun Choi, Hyoung Chan Yang, Minh Ngoc Nong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 13th International conference on Advanced Robotics, Jeju- Korea, 1081 August-2007. Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Real-time Obstacle Avoidance for Silvermate Robot

 • Tác giả : Nông Minh Ngọc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The Society and Academy for Machine of Korea, May-2007 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Ảnh hưởng của các mức năng lượng và protein khác nhau với cùng tỷ lệ ME/CP đến khả năng sản xuất thịt của ngan Pháp nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 6 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Khảo sát khả năng sinh sản của vịt Triết Giang Trung Quốc nuôi trong vườn tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 5 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của các mức protein trong khẩu phần ăn đến tỷ lệ protein của huyết thanh, gan và thịt ngan Pháp

 • Tác giả : Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 2 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Tỷ lệ nuôi sống và sinh trưởng của một số giống gà lông màu nuôi bán chăn thả tại nông hộ xã Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Văn Thưởng, Trần Thanh Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 2 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

So sánh khả năng sản xuất của gà thịt Kabir, Lương Phượng, Sasso và con lai F1(mái Kabir x trống Sasso) và F1(mái Lương Phương x trống Sasso) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ , Nguyễn Duy Hoan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 7 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của các mức protein khác nhau trong khẩu phần ăn đến hiệu quả chuyển hoá thức ăn và thành phần hoá học của thịt ngan Pháp nuôi tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Khánh Quắc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 6 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của diện tích bãi thả đến khả năng sản xuất của gà thịt lông màu Lương Phượng và Sasso nuôi tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Thị Kim Lan, Đào Văn Khanh, Nguyễn Khánh Quắc, Đoàn Xuân Trúc và ctv
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 4 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của các mức protein khác nhau trong khẩu phần ăn đến tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng và cho thịt của ngan Pháp nuôi tại Thái Nguyên.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân, Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Khánh Quắc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 11 Năm 2002
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Hiệu quả sử dụng Toxiroak và Mycofix Plus trong thức ăn nuôi gà thịt và vịt đẻ

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thúy Mỵ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 2 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Đặc điểm sinh học của trứng vịt thuộc các giống Khakicampbell, Cỏ cánh sẻ và con lai của chúng nuôi chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Khánh Quắc, Hoàng Văn Tiệu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 2 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nuôi vịt chuyên trứng Khakicampbell ở nông hộ tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Khánh Quắc, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Thị Thúy Mỵ,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nuôi vịt chuyên trứng Khakicampbell ở nông hộ tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Khánh Quắc Hoàng Văn Tiệu Nguyễn Thị Thúy Mỵ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Strategies for Oral Skills Improvement by Thai Science-oriented Graduate Students

 • Tác giả : Duong Duc Minh, Athithouthay, C. Tian, XB. Channarong, C.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding for the International TESOL Conference Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Applying English training course for regional tourist guides

 • Tác giả : Watinee, S. Tian X., Athithouthay, C., Duong Duc Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Greater Mekong Sub-region International Workshop Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

An Exploration of Strategies for Oral Skills Improvement by Advanced Program Students at Thai Nguyen University of Technology

 • Tác giả : Duong Duc Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thai Nguyen Journal of Science and Technology Tập 84 Số 8 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học