Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên The effects of explicit instructions of reading strategies on reading comprehension at School of Foreign Languages, Thainguyen University
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Diêm Thị Thu Thủy,
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài viết nghiên cứu về ảnh hưởng của lời dẫn tường minh của các chiến lược đọc hiểu đến kỹ năng đọc hiểu  tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên và thái độ của sinh viên đối với kỹ thuật này trong tiết học đọc. Để đạt đựơc mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng, với các công cụ: bài kiểm tra trước và sau, bảng câu hỏi khảo sát. Sau 10 tuần tiến hành thử nghiệm, kết quả của các bài kiểm tra đọc - hiểu và bảng hỏi đã thể hiện rằng chỉ dẫn tường minh về các chiến lược đọc hiểu giúp sinh viên tăng cường kỹ năng đọc hiểu. Kết quả còn cho thấy lời dẫn tường minh đồng thời giúp sinh viên dường như tự tin hơn với việc học kỹ năng đọc.