Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ của TS. Phí Thị Hiếu

Tên đề tài: Đánh giá nhu cầu và xác lập danh mục kĩ năng sống cần trang bị cho học sinh Trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù

- Mã số: B2014-TN03-05

- Chủ nhiệm: TS. Phí Thị Hiếu

- Thành viên thực hiện: 

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

Thực hiện

3

TS. Trần Anh Tuấn

Trường ĐHGD - ĐHQG HN

Thực hiện

4

TS. Lê Thị Phương Hoa

Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

Thực hiện

5

ThS. Lê Hồng Sơn

Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

Thực hiện

6

ThS. Bùi Ngọc Sơn

Trường CĐSP Thái Bình

Thực hiện

7

ThS. Bùi Ngọc Lâm

Trường CĐSP Thái Bình

Thực hiện

8

TS. Ngô Giang Nam

Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

Thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 2014 đến 2015)

- Thời gian nghiệm thu:15h30 ngày 5/4/2016

- Địa điểm nghiệm thu: Phòng 706.A4, trường Đại học Sư phạm

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG VIỆT

1. Thông tin chung:

“Đánh giá nhu cầu và xác lập danh mục kĩ năng sống cần trang bị cho học sinh Trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù”

- Mã số: B2014-TN03-05

- Chủ nhiệm: TS. Phí Thị Hiếu

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 2014 đến 2015)

2. Mục tiêu:

Đề xuất danh mục các kĩ năng sống thiết yếu cần trang bị cho các em để góp phần nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục kĩ năng sống hiện nay.

3. Tính mới và sáng tạo:

- Tính mới thể hiện ở cách tiếp cận nghiên cứu: Tiếp cận địa-văn hoá, tiếp cận mục tiêu, tiếp cận chuẩn đầu ra

- Tính mới thể hiện ở nội dung nghiên cứu: Trong đề tài này có một số nội dung nghiên cứu chưa từng được đề cập đến trong các nghiên cứu trước đây. Đó là việc đánh giá mức độ hình thành kĩ năng sống, nhu cầu giáo dục kĩ năng sống của học sinh Trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù và đề xuất được Danh mục kĩ năng sống cần trang bị cho các em.

4. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được triển khai theo các bước với các nhiệm vụ chủ yếu:

- Xây dựng được cơ sở lí thuyết của đề tài: Xác định các khái niệm công cụ, các cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT; đặc điểm tâm lý của HS THPT theo các nhóm đối tượng đặc thù

- Xây dựng công cụ nghiên cứu thực trạng

- Đánh giá thực trạng mức độ hình thành và nhu cầu giáo dục kĩ năng sống của học sinh Trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù

- Đề xuất danh mục kĩ năng sống thiết yếu cần trang bị cho học sinh Trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù và các biện pháp hỗ trợ học sinh phát triển các kĩ năng theo danh mục đó.

5. Sản phẩm:

- 1 báo cáo tổng kết đề tài (dạng báo cáo phân tích);

- 2 bài báo đăng tải trên tạp chí trong nước; 2 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài

- 02 luận văn thạc sĩ

- 01 Bản thảo sách tham khảo “Nhu cầu kĩ năng sống và danh mục kĩ năng sống thiết yếu cần trang bị cho học sinh Trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù”

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Đây là đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục, có kết quả nghiên cứu cả về lí thuyết lẫn thực tiễn. Đặc biệt, đề tài đề xuất được danh mục kĩ năng sống cần trang bị cho học sinh trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù trên cơ sở đánh giá mức độ hình thành và nhu cầu giáo dục kĩ năng sống của các em. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng trong quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học phổ thông.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG ANH

1. General Information:

" Assessing needs and recommending  the list of essential life skills for high school students according to specific target groups"

- Code: B2014- TN03- -05

- Principal Investigator: Dr. Phi Thi Hieu

- Sponsoring agency: The University of Thai Nguyen Teacher

- Duration: 24 months (from 2014 to 2015)

2. Objectives:

Recommend/Propose list of essential life skills needed for high school students to improve the effectiveness of current life skills training program.

3. Novelty and creativity:

New research approachesGeo-cultural approach, objective approach, and outcome standard approach.

 New research problems: This research studied problems that have not been studied in previous studies, such as assessing the developing level and needs of high school students’ life skills according to specific target groups.

4. The results of the study:

-Developing a theoretical framework for the study: Defining relevant and essential concepts, different research approaches to training high school students’ life skills, especially, the psychological characteristics of high school students according to specific target groups.

- Developing a new research instrument

- Assessing the developing level and needs of high school students’ life skills according to specific target groups in current practice

- Recommending the list of life skills needed for high school students according to specific target groups as well as the solutions to support students to developing these skills.

5. Products:

- 01 summary report

- 02 academic articles published in Vietnamese journals; 02 academic articles published in international journals

- 02 Master theses

- 01 draft reference book “Life skills needs and list of life skills needed/essential for high school students according to specific target groups”

6. Outcomes, ways of transferring study findings, and application possibility

This is a education research that have both practical and theoretical values. Especially, the study recommended a list of essential life skills for high school students according to specific target groups based on assessing their life skills needs and developing levels. Study findings may be applied to the training high school students’ life skills. 

 

 

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên thạc sĩ, sinh viên và những người quan tâm tham dự.