Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông tin nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học của TS. Nguyễn Thị Bích Ngà

Tên đề tài: “Nghiên cứu bệnh giun tròn Trichocephalus spp. ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và biện pháp phòng trị”.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung           

- Tên đề tài: “Nghiên cứu bệnh giun tròn Trichocephalus spp. ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và biện pháp phòng trị”.

- Mã số: ĐH2014-TN09-01 

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Bích Ngà

                        Tel: 0976.238.295

E-mail: nguyennga160182@gmail.com

- Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2014 -  tháng 12/2015

 

- Thời gian nghiệm thu: 8h30 ngày 19/4/2016
- Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên
- Thành viên tham gia nghiên cứu đề tài
1. GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan - Trường Đại học Nông Lâm
2. ThS. Đỗ Thi Vân Giang - Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật
3. ThS. Trương Thị Tính - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

 

2. Mục tiêu

- Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnh học và biện pháp phòng trị bệnh do giun tròn Trichocephalus spp. gây ra ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

- Đề xuất qui trình phòng trị Trichocephalois cho lợn ở tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và các tỉnh miền núi phía Bắc khác.

3. Kết quả nghiên cứu

1 - Định danh loài giun tròn thuộc giống Trichocephalus spp.

- Đã xác định được loài Trichocephalus suis là loài giun tròn ký sinh và gây Trichocephalosis ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

2 - Về đặc điểm dịch tễ:

- Công tác phòng chống bệnh ký sinh trùng cho lợn ở 2 tỉnh còn chưa tốt, đặc biệt là các biện pháp phòng bệnh giun tròn cho lợn.

- Tỷ lệ nhiễm giun Trichocephalus suis qua mổ khám lợn là 33,89% (biến động từ 21,28% - 43,33%), qua xét nghiệm phân là 31,50% (biến động từ 20,50 - 41%).

- Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun Trichocephalus suis giảm dần theo tuổi lợn. Lợn nhiễm giun Trichocephalus suis nhiều và nặng nhất ở lợn dưới 4 tháng tuổi.

- Mùa vụ, phương thức chăn nuôi và tình trạng vệ sinh thú y có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ, cường độ nhiễm giun Trichocephalus suis ở lợn. Lợn nhiễm giun Trichocephalus suis nhiều và nặng ở mùa Hè, ở phương thức chăn nuôi truyền thống và trong tình trạng vệ sinh thú y kém.

- Môi trường xung quanh chuồng nuôi ở các hộ có lợn nhiễm giun Trichocephalus suis bị ô nhiễm trứng giun Trichocephalus suis. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả phòng Trichocephalois, người chăn nuôi cần có biện pháp tiêu diệt trứng giun Trichocephalus suis ngay ở ngoại cảnh.

3 - Về bệnh học Trichocephalosis:

- Thời gian giun Trichocephalus suis hoàn thành vòng đời trong cơ thể lợn là 31 - 35 ngày.

- Lợn gây nhiễm và lợn nhiễm giun Trichocephalus suis tự nhiên đều có biểu hiện lâm sàng đặc trưng là: tiêu chảy, gày yếu thiếu máu và chậm lớn.

- Lợn gây nhiễm có số lượng hồng cầu, hàm lượng huyết sắc tố và thể tích trung bình của hồng cầu giảm; số lượng bạch cầu và số lượng tiểu cầu tăng, tỷ lệ bạch cầu trung tính giảm thấp, tỷ lệ bạch cầu ái toan tăng cao, tỷ lệ lâm ba cầu và bạch cầu đơn nhân lớn tăng so với lợn đối chứng.

- Lợn gây nhiễm và lợn nhiễm giun Trichocephalus suis tự nhiên đều có bệnh tích: manh tràng và kết tràng sung huyết, xuất huyết, loét, sùi, tăng sinh bạch cầu ái toan.

4 - Về biện pháp phòng trị Tricocephalosis

- Các thuốc sát trùng đang được dùng phổ biến ở Thái Nguyên và Bắc Kạn: (povidine 10%, benkocid, fomandes và QM - supercide) không diệt được trứng giun Trichocephalus suis.

- Ủ phân là biện pháp diệt trứng giun Trichocephalus suis tốt. Trong đó, kỹ thuật ủ compost hiếu khí có khả năng sinh nhiệt và diệt trứng giun Trichocephalus suis tốt nhất trong 4 công thức ủ đã khảo nghiệm)

- Thuốc levamizol, fenbendazol, ivermectin có hiệu quả tẩy giun Trichocephalus suis cho lợn cao và an toàn. Trong đó, thuốc ivermectin có hiệu lực tẩy cao nhất (98,47%).

- Biện pháp tổng hợp phòng trị Trichocephalosis trên lợn thí nghiệm cho hiệu quả tốt: làm giảm tỷ lệ và cường độ nhiễm giun Trichocephalus suis, làm tăng khối lượng lợn thí nghiệm so với đối chứng.

4. Sản phẩm

4.1. Sản phẩm khoa học

      02 bài báo khoa học:

 1. Nguyễn Thị Bích Ngà, Nguyễn Thị Kim Lan, Hạ Thúy Hạnh (2015), “Đặc điểm bệnh do giun tròn Trichocephalus suis gây ra trên lợn thí nghiệm”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XXII, số 06, tr. 70 - 77.

2. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Bích Ngà, Hạ Thúy Hạnh, Trương Thị Tính, Vũ Minh Đức, Nguyễn Đình Hải (2015), “Khảo sát khả năng sinh nhiệt và tác dụng diệt trứng giun Trichocephalus suis của phương pháp ủ phân”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, tập 118, số 04, tr. 193 - 198.

4.2. Sản phẩm đào tạo

            02 sinh viên và 01 NCS thực hiện đề tài đã được cấp bằng tiến sĩ.

5. Hiệu Quả

Quy trình phòng chống bệnh giun tròn Trichocephalus suis cho lợn phù hợp, có hiệu quả đối với điều kiện chăn nuôi lợn ở miền núi, góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển đàn lợn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên các tỉnh miền núi khác.

6. Khả năng áp dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

Quy trình phòng chống bệnh giun tròn Trichocephalus suis được áp dụng trong chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

 

1. General information

- Project title: "Study on the nematode disease of Trichocephalus spp. in pigs in Thai Nguyen, Bac Kan provinces and prevention and treatment measures ".

- Code number: ĐH2014-TN09-01

- Coordinator:  Dr. Nguyen Thi Bich Nga 

  Tel: 0976.238.295

E-mail: nguyennga16018@gmail.com

  - Implementing institution: College of Economics and Technology - Thai Nguyen University

  - Duration: from January 2014 to December 2015.

2. Objective

- Study on epidemiological and pathological characteristics, preventive and treatment measures caused by Trichocephalus spp. in Thai Nguyen and Bac Kan provinces.

- Recommend preventive and treatment process in pigs in Thai Nguyen and Bac Kan provinces and provinces of Northern mountain.

3. Results

- Trichocephalus suis has been identified as nematoda species causing Trichuriasis in pigs in Thai Nguyen and Bac Kan.

- Prevalence of Trichocephalus suis at necropsy of pigs was 33.89% (ranging from 21.28% to 43.33%), at examination of feces was 31.50% (varying from 20.50 % to 41.0%).

- Time needed for Trichocephalus suis to complete its lifecycle in pigs has been identified as 31 - 35 days.

- The disinfectants which are commonly used in Thai Nguyen and Bac Kan (povidine 10%, benkocid, fomandes and QM - supercide) have been found not to be able to kill Trichocephalus suis eggs.

- Composting is a good measure of killing Trichocephalus suis eggs, especially, aerobic composting technique is capable of generating heat and destroying Trichocephalus suis eggs, which is the best of 4 formulars tested (The highest time of generating heat is after 5 days, the average temperature attains the highest (68.82 oC) ,time period at high temperatures (> 53 oC) lasts 31 days, Trichocephalus suis eggs die completely in the 6th day after composting).

- Levamizol, fenbendazol, and ivermectin have been found to have high efficacy of deworming Trichocephalus suis and safety in pigs, especially, ivermectin has the highest efficacy of deworming (98.47%).

- The effectiveness of combined measures of prevention and control of nematode diseases caused by Trichoccephalus suis in pigs has been demonstrated and prevention procedures have been recommended.

4. Products

4.1. Scientific products

02 articles:

1. Nguyen Thi Bich Nga, Nguyen Thi Kim Lan, Ha Thuy Hanh (2015), “Pathological characteristics of Trichocepholosis caused by Trichocephalus suis in experimentall infected porcines”, Veterinary sciences and Techniques, Vol. XXII, No6, pages 70 - 77.

2. Nguyen Thi Kim Lan, Nguyen Thi Bich Nga, Ha Thuy Hanh, Truong Thi Tinh, Vu Minh Đuc, Nguyen Đinh Hai (2015), “Survey on the capacity of heat generation and deworming efficacy of Trichocephalosis by composting method”, Thai Nguyen Technology and Science Journal, 118 (04), pages 193 - 198.

4.2. Education Products

            02 students and 01 Ph.D. students have graduated under the project.

5. Effects

The process of Trichocephalus suis nematodes prevention in pigs is suitable and effective for the breeding conditions of pigs in the mountainous area, contributing to the protection and development of pigs, and also contributes to the social and economic development of Thai Nguyen and other mountainous provinces.

6. Transfer alternatives of research results and application ability

            The process of Trichocephalus suis nematodes prevention in pigs is applicable for breeding pigs in Thai Nguyen and the northern mountainous provinces.

 

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên thạc sĩ, sinh viên và những người quan tâm tham dự.