Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông tin nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học của Vũ Ngọc Kiên

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển

- Mã số: ĐH2013- TN02-04

- Chủ nhiệm: Vũ Ngọc Kiên

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014

- Thời gian nghiệm thu: 15h30 ngày 28 tháng 4 năm 2016

- Địa điểm nghiệm thu: Phòng hội thảo tầng 3 Nhà A4. - Trường Đại học KTCN

- Thành viên tham gia nghiên cứu:

1. PGS.TS Nguyễn Hữu Công

2. TS Đào Huy Du

3. Th.s Trần Thị Thanh Nga 

2. Mục tiêu:

Đề tài đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra như sau:

- Đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp giảm bậc mô hình đã được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới.

- Đề xuất một thuật toán giảm bậc mô hình mới đáp ứng tốt yêu cầu của bài toán giảm bậc mô hình so với các phương pháp trước.

- Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa

- Mô phỏng chứng minh tính đúng đắn của thuật toán giảm bậc mô hình

3. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã đạt được các kết quả sau:

1. Đưa ra 3 tiêu chuẩn đánh giá (đo) tính quan trọng (tính trội) của các điểm cực và xây dựng thuật toán giảm bậc mới cho hệ ổn định sử dụng 3 tiêu chuẩn này để đánh giá và sắp xếp các điểm cực theo tính quan trọng (tính trội) giảm dần trên đường chéo chính của ma trận tam giác trên , bằng cách này, có thể bảo toàn được các điểm cực quan trọng của hệ gốc trong hệ giảm bậc đồng thời thu được sai số giảm bậc nhỏ. Thuật toán mới này cũng được mở rộng áp dụng giảm bậc cho hệ không ổn định theo phương pháp gián tiếp. Song song với đó, đề tài cũng đưa ra được một định lý mới xác định công thức tính chặn trên của sai số giảm bậc, 5 bổ đề mới và các ví dụ minh họa để minh chứng tính đúng đắn và hiệu quả của thuật toán mới.

2. Áp dụng thuật toán giảm bậc cho bài toán điều khiển bền vững cho kết quả: Sử dụng bộ điều khiển bậc 5, bậc 4 thay thế bộ điều khiển bền vững bậc cao (bậc 30) trong bài toán điều khiển bền vững xe hai bánh tự cân bằng mà chất lượng hệ thống điều khiển vẫn đảm bảo. Các kết quả đã được kiểm chứng qua mô phỏng trên máy tính.

4. Sản phẩm:

Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm đã đăng ký như sau:

4.1. Sản phẩm khoa học 

Báo, Báo cáo

Số lượng

Bài báo đăng tạp chí nước ngoài

01

Bài báo đăng tạp chí trong nước

02

4.2. Sản phẩm đào tạo

Loại

Cao học

Số lượng

01

4.3 Sản phẩm ứng dụng

Stt

Tên sản phẩm

Số lượng

Yêu cầu khoa học

Địa chỉ ứng dụng

1

 

Thuật toán giảm bậc mô hình mới

01

Đầy đủ thuật toán chương trình

Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và NCS các ngành: Điều khiển và tự động hoá, Kỹ thuật điện tử, điện tử viễn thông và toán ứng dụng.

5. Hiệu quả:

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho đào tạo và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên khi nghiên cứu về giảm bậc mô hình và thiết kế bộ điều khiển bền vững bậc thấp.

- Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào một số lĩnh vực như giảm bậc bộ điều khiển bậc cao trong bài toán điều khiển bền vững,… 

6. Khả năng áp dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

 

1. General information:

Project title: Researching model order reduction and applying in the field of control

Code number: ĐH2013- TN02-04

Coordinator: Vu Ngoc Kien

Implementing institution: Thai Nguyen University of Technology

Duration: from 01/2013 to 12/2014

2. Objective(s):

- Assessing advantages and disadvantages of model order reduction methods that has been researched and applied in the world.

- Proposing a model order algorithm that satisfies the requirements of the model order reduction problem.

- Applying model order reduction algorithm in the field of control and automation.

    - The simulations prove the correctness of the model oder reduction algorithm

3. Research results:

1. Giving three evaluation criterias (measuring) the importance (dominance) of the poles and building new algorithms for stable system applied these three evaluation criterias to evaluate and arrange the poles follow the descending important (dominant) properties on the main diagonal of the upper – triangle matrix, by this way,the dominant poles of original system in order reduction system can be preserved, also obtaining small error reduction as well.. This algorithm is also applied for unstable system follow indirect method. Along with that, the project also provided a new theorem whichdetermined the upper bound formula of order reduction error, 5 new lemmas and illustrative examples to prove the correctness and the effectiveness of the new algorithm.

2. Applying model order reduction algorithm for robust control problem result: Applying the 5th, 4th -order reduction controller to replace the high  order robust controller in two-wheeled self-balancing robust control problem that the quality of controller is still guaranteed. The results have been verified through computer simulations.

4. Products:

Products

Number

International Articles

02

Domestic Articles

02

Master of Science

01

New model order reduction algorithm

01

5. Effects:

- The result of the research is useful reference for training and reseach of officers, lecturers, students when studying model order reduction and lower-order robust control design.

- Results of the research may apply in some areas such as reduction of high order controller in robust control problem, ...

6. Transfer alternatives of reserach results andapplic ability:

 

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên thạc sĩ, sinh viên và những người quan tâm tham dự.