Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vận dụng quan điểm của Fukuzawa Yukichi về nguyên tắc cải cách giáo dục vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn
Nhà xuất bản / Tạp chí Hội thảo Quốc tế "Chuyển biến kinh tế - xã hội và giáo dục" Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Fukuzawa Yukichi (1835 - 1901), a Japanese radical thinker in late nineteenth century, initiated the cause of education modernization in Japan. When referring to the principles that underlie the education reform, Fukuzawa Yukichi emphasized the idea of selectively receiving Western civilization on the basis of promoting nationalism. In addition, Fukuzawa Yukichi affirmed that Japanese education was necessarily practical. Studying Fukuzawa Yukichi’ideas of the principles for education reform holds a significant meaning these days when education reform in Vietnam has triggered debates not only in researchers’ circle but also the whole society.