Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến quá trình chuyển biến tư tưởng của tầng lớp nho sĩ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn, Hữu Thị Hồng Hoa, Hà Thị Thu Hằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Tập 184 Số 6 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 2354-077X
Tóm tắt nội dung

Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi không hạn chế ở Nhật Bản mà còn vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. Cùng với Tân thư, Tân văn, tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi được truyền bá vào Việt Nam và tạo nên sự chuyển biến trong tư tưởng của tầng lớp nho sĩ đầu thế kỷ XX. Các nho sĩ thời kỳ này nhận thấy để giành được độc lập chỉ còn cách nâng cao dân trí, củng cố tiềm lực của đất nước. Rõ ràng, họ đã nhận thấy vai trò của giáo dục từ việc tiếp thu tinh hoa văn hóa bên ngoài. Sự chuyển biến tư tưởng của nho sĩ làm nên sự độc đáo trong dòng chảy lịch sử tư tưởng Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.