Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng ở Hà Giang: Thực trạng, vấn đề và giải pháp phát triển bền vững.
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Nguyễn Xuân Trường, Mai Thu Hà
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012. Tập 2. Tr.180. Tập 2 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung