Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích các nhân tố xác định vị trí trung tâm vùng của thành phố Thái Nguyên.
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Lê Thanh Nguyên,Nguyễn Xuân Trường
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, 2013. Tập 1. Trang 1047. Tập 1 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung