Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Nghiêm Văn Long, Nguyễn Xuân Trường
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2014. Tập 1, trang 1055. Tập 1 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung