Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phát triển du lịch tỉnh Luang prabang, cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Nguyễn Xuân Trường, Perng Lorkamann (Lào)
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 152, số 7/2016. Tập 152 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung