Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Об основной проблеме невербального общения у русских в процессе межкультурной коммуникации

 • Tác giả : Nguyễn Thị Như Nguyệt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 21 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Bàn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 156 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đánh giá tính bền vững về mặt kinh tế của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2014”

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 12 Số 463 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của bối cảnh quốc tế tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Phạm Thị Nga, Nguyễn Thị Hạnh Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 141 Số 11 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Bùi Thị Minh Hà
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lưu Thị Thùy Linh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Đỗ Xuân Luận
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD