Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phát triển chuỗi giá trị sản phẩm dược liệu gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Người đề xuất Đỗ Xuân Luận
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Kinh tế học
Ngày gửi 07/08/2017
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

(1)  Tổng quan nghiên cứu về chuỗi giá trị, chuỗi giá trị dược liệu và xây dựng khung lý thuyết cho đề tài.

(2)  Lập sơ đồ chuỗi giá trị dược liệu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

(3)  Phân tích các luồng sản phẩm, tài chính, thông tin, quản lý rủi ro trong toàn chuỗi;

(4)  Phân tích các mối liên kết dọc, liên kết ngang giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị dược liệu tỉnh Thái Nguyên, các định các ưu điểm, hạn chế của các mối liên kết.

(5)  Xác đinh giá trị gia tăng của sản phẩm trong toàn chuỗi; các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị gia tăng và sự phân bổ giá trị gia tăng (VA) giữa các tác nhân trong chuỗi;

(6)  Đề xuất giải pháp tăng cường các mối liên kết, phát triển thị trường, cải thiện giá trị gia tăng, nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường nhằm phát triển chuỗi giá trị bền vững. 

Nội dung

Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị sản phẩm

-         Định nghĩa chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, sự khác biệt giữa chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng

-         Ý nghĩa của phân tích chuỗi giá trị

-         Những hợp phần quan trong trong phân tích chuỗi giá trị

-         Các công cụ phân tích chuỗi giá trị

-         Những đặc điểm đặc thù của chuỗi giá trị dược liệu

-         Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chuỗi giá trị, chuỗi giá trị dược liệu

-         Cơ sở thực tiễn về chuỗi giá trị sản phẩm của một số quốc gia, địa phương, vùng, lãnh thổ; những thành công đạt được và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và tỉnh Thái nguyên về chuỗi giá trị sản phẩm dược liệu.

-         Tổng hợp các luận cứ khoa học và xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu

Nội dung 2: Sơ đồ chuỗi giá trị dược liệu tỉnh Thái Nguyên

-         Xác định các loại cây dược liệu chính và mô hình tổ chức sản xuất;

-         Số lượng, đặc điểm, vai trò của những tác nhân chính tham gia vào từng chuỗi dược liệu;

-         Sơ đồ hóa chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng.

Nội dung 3:  Những luồng sản phẩm, tài chính, thông tin và quản lý rủi ro trong chuỗi

-         Thực trạng về các luồng vật chất sản phẩm trong chuỗi

-         Thực trạng về những luồng tài chính giữa các tác nhân trong chuỗi;

-         Những luồng thông tin trong chuỗi;

-         Chiến lược quản lý rủi ro trong chuỗi.

Nội dung 4:  Những môi liết kết dọc, liên kết ngang giữa các tác nhân trong chuỗi

-         Những mối liên kết dọc giữa các tác nhân, ưu điểm và hạn chế;

-         Những mối liên kết ngang giữa các tác nhân trong chuỗi, ưu điểm và hạn chế;

Nội dung 5: Giá trị gia tăng và sự phân bổ giá trị gia tăng sản phẩm dược liệu trong toàn chuỗi

-         Giá trị gia tăng của sản phẩm dược liệu của từng tác nhân, của toàn chuỗi;

-         Sự phân bổ giá trị gia tăng giữa các tác nhân trong toàn chuỗi;

-         Sự hợp lý trong phân bổ giá trị gia tăng;

-         Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị gia tăng dược liệu, sự phân bổ giá trị gia tăng và sự phát triển của toàn chuỗi.

Nội dung 6: Những can thiệp chính sách cần thiết nhằm cải thiện giá trị gia tăng, nâng cao giá trí sản phẩm dược liệu và phát triển chuỗi giá trị dược liệu bền vững.

-         Giải pháp cho từng tác nhân trong chuỗi giá trị dược liệu;

-         Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển chuỗi giá trị dược liệu.

Kết quả dự kiến

6.1 Sản phẩm khoa học:

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: ít nhất 01 bài báo sẽ được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín (tạp chí thuộc danh mục ISI hoặc Scopus).                

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01               

-         Số lượng sách xuất bản:                                                    

6.2. Sản phẩm đào tạo: đào tạo sau đại học, đào tạo đại học: 04 cử nhân chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn; 01 thạc sĩ kinh tế nông nghiệp.                                

6.3. Sản phẩm ứng dụng: Sản phẩm của đề tài là báo cáo khoa học phân tích, đánh giá thực trạng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm dược liệu, và đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững, góp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.  

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*