Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng ở vùng đông bắc Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Trần Đình Tuấn
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Kinh tế & Phát triển Số 226 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN: 1859-0012
Tóm tắt nội dung

 

Vùng Đông Bắc (Việt Nam) là khu vực có nhiều tiềm năng và lợi thế về phát triển vốn rừng.
Bài viết này phân tích tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng
vùng Đông Bắc trong những năm gần đây. Kết quả cho thấy hệ thống chính sách quản lý, bảo
vệ rừng đã khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào việc quản lý, bảo vệ và phát
triển vốn rừng đã đem lại hiệu quả kinh tế cho ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, từ thực tế cho
thấy hệ thống chính sách quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất
định, chưa khai thác được hết lợi thế và tiềm năng của vốn rừng. Bài viết còn đề xuất các giải
pháp thúc đẩy phát triển vốn rừng vùng Đông Bắc.

Vùng Đông Bắc (Việt Nam) là khu vực có nhiều tiềm năng và lợi thế về phát triển vốn rừng.
Bài viết này phân tích tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng
vùng Đông Bắc trong những năm gần đây. Kết quả cho thấy hệ thống chính sách quản lý, bảo
vệ rừng đã khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào việc quản lý, bảo vệ và phát
triển vốn rừng đã đem lại hiệu quả kinh tế cho ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, từ thực tế cho
thấy hệ thống chính sách quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất
định, chưa khai thác được hết lợi thế và tiềm năng của vốn rừng. Bài viết còn đề xuất các giải
pháp thúc đẩy phát triển vốn rừng vùng Đông Bắc.