Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng Vùng Đông Bắc Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thu Hà
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 475 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0868-3808
Tóm tắt nội dung

 

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở khu vực Đông Bắc Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh về vốn rừng của Vùng Đông Bắc, cần tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện, hỗ trợ và bổ sung cho các chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bài viết đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển vốn rừng ở Vùng Đông Bắc, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng ở Vùng Đông Bắc Việt Nam.