Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Design Adaptive-CTC Controller for Tracking Target used Mobile Robot-pan tilt-stereo camera system
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Lê Văn Chung, Dương Chính Cương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Springer International Conference on Advances in Information and Communication Technology Tập 1 Số 1 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Design Adaptive-CTC Controller for Tracking Target used Mobile Robot-pan tilt-stereo camera system