Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng phần mềm ales và phần mềm primer kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích hợp đất trồng lúa tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Thị Hiên,
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam Tập 51 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 2525-2216
Tóm tắt nội dung

TÓM TẮT

Phát triển đất nước, đô thị hóa mạnh mẽ khiến mối quan tâm đặc biệt dành cho nhóm đất phi nông nghiệp tại các đô thị và khu vực phát triển. Chưa có sự quan tâm đúng mực cho nhóm đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt đất lúa đang bị giảm mạnh do chuyển mục đích sử dụng đất.Huyện Võ Nhai là một huyện miền núi có diện tích đất trồng lúa nước không tập trung bị chia cắt nhỏ lẻ do địa hình gây khó khăn cho sản xuất. Vì vậy thực hiện nghiên cứu này tập trung vào xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và ứng dụng công nghệ (phần mềm ALES, PRIMER và ArcGIS) trong phân hạng thích hợp đất trồng lúa tại khu vực trung tâm huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu đã xác định 25 đơn vị đất đai, phân hạng thích hợp đất lúa tự động từ đó thành lập bản đồ thích hợp và nâng cấp thích hợp cho cây lúa. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất bền vững, từ đó có giải pháp cải tạo đất phát triển nông nghiệp bền vững.

Từ khóa: ALES, ArcGIS, phân hạng thích hợp đất, PRIMER, lúa.

 

 

SUMMARY

Applying ales, primer 5.0 software connecting with gis
in land suitability evaluation for rice in Vo Nhai district, Thai Nguyen province

Nguyen Hong Son1, Do Van Hai2,
Hoang Van Hung2 Do Thi Hien2
1 Division of Natural Resources and Environment,
Vo Nhai district, Thai Nguyen province
2 Thai Nguyen University - Lao Cai Campus 

The remarkable rates of economic growth and urbanization have built up people’s special concern about non-agricultural land in urban and emerging areas. However, there is a lack of reasonable attention on groups of land aimed at sustainable agriculture development, especially on rice fields. As a consequence of changes in land use, the quantity of land for rice crops is notably falling. Vo Nhai is a mountainous district which, due to the influence of topography, has small and scattered wet rice fields, causing difficulties for cultivation. Therefore, the research focused on building land unit maps and applying modern technology (ALES, PRIMER and ArcGIS softwares) to classify suitability levels of land for rice cultivation in the central area of Vo Nhai district, Thai Nguyen city. The research identified 25 land units, automatically classified land suitability levels, then created suitability level and suitability improvement maps for rice. The results have significant meaning in planning for sustainable land use and proposing measures to improve impoverished soils for sustainable agriculture development.

Keywords: ALES, ArcGIS, Classify suitability level, PRIMER, rice.