Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng phương pháp chi phí sử dụng vốn xác định cơ cấu vốn tối ưu của doanh nghiệp
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Ths Mai Thanh Giang, Ths Nguyễn Việt Dũng
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Sử dụng phương pháp chi phí sử dụng vốn xác định cơ cấu vốn tối ưu của doanh nghiệp