Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp xi măng niêm yết
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Ths Nguyễn Việt Dũng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí tài chính Tập 2 Số 627 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN - 005 - 56
Tóm tắt nội dung

Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp xi măng niêm yết