Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Ths Nguyễn Việt Dũng, Ths Mai Thanh Giang
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán Tập 150 Số 1 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam