Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả TS Nguyễn Việt Dũng, Ths Nguyễn Trần Quân
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Số 2 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 2525 - 2569
Tóm tắt nội dung

Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Dựa trên kết quả khảo sát về hoạt động kinh doanh của 09 doanh nghiệp xi măng niêm yết (DNXMNY) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) trong giai đoạn 2009 – 2015. Mục tiêu cơ bản của bài nghiên cứu là đánh giá tình hình tài chính các DNXMNY tại SGDCKHN. Bằng phương pháp phân tích so sánh, phương pháp định lượng trong thống kê cho thấy tỷ trọng tài sản dài hạn giảm, quy mô và cơ cấu nợ ngắn hạn tăng lên, khoản nợ chiếm dụng tăng cao, khả năng thanh toán thấp, khả năng sinh lời giảm sút, chưa thực sự phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh. Trước thực trạng này, cần giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho các DNXMNY.
Từ khóa: Phân tích tài chính, doanh nghiệp xi măng.

ANALYSIS OF FINANCIAL POSITION OF CEMENT ENTERPRISES LISTED ON THE HANOI STOCK EXCHANGE

Abstract

Based on the survey results of business operations of nine listed cement companies on the Hanoi Stock Exchange during the 2009-2015 period, this study was aimed to evaluate the financial situation of listed cement companies on the Hanoi Stock Exchange. By means of comparative analysis, the quantitative approach in statistics shows a decrease in long-term assets and profitability, an increase in the size and composition of short-term debts, and outstanding loans, low solvency, mismatched business characteristics. Addressing this situation, appropriate measures are necessary to improve the financial efficiency of the listed cement companies.
Key words: Financial analysis, cement businesses are listed on the Stock Exchange