Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sách chuyên khảo “Huy động và sử dụng các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Chủ biên: TS Trần Đình Tuấn. Thành viên tham gia: Ths Đinh Thị Khánh, Ths Trần Văn Phú, CN Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thị Hồng Yến
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Lao động – Xã hội, Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Sách chuyên khảo “Huy động và sử dụng các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi