Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sự tồn tại duy nhất nghiệm của bài toán giá trị biên phi tuyến cấp 4
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Ngô Thị Kim Quy, Nguyễn Thị Thu Hường, Đồng Thị Hồng Ngọc, Hoàng Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159 Số 14 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Hàm Green có ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu về bài toán giá trị biên.  Nhờ đó sự tồn tại và duy nhất nghiệm của lớp các bài toán giá trị biên cấp bốn được thiết lập. Các kĩ thuật trong không gian Banach vẫn được sử dụng, nhưng sự tồn tại của hàm Green là công cụ chính chỉ ra sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán.